ผลคะแนนการเลือกตั้งภาคใต้


ผลคะแนนการเลือกตั้งภาคใต้

ภาคใต้ (จังหวัด, เขต, ชื่อ, (พรรค), คะแนน)

 

 

กระบี่
เขต 1 นายสาคร เกี่ยวข้อง (ปชป.) 55,778 
         นายชัยณรงค์ ช่างเรือ (พท.) 15,861

 

เขต 2  นายสุชีน เอ่งฉ้วน (ปชป.) 45,683 
          นายอธิคม ดำดี (มภ.) 7,912

 

เขต 3 นายพิเชษฐ พันธุ์วิชาติกุล (ปชป.) 39,703 
         นายทศภณ หนักแน่น (พท.) 12,193


ชุมพร

เขต 1 นายชุมพล จุลใส (ปชป.) 72,918 
         นายชโยดม สระภูริพงศ์ (พท.) 5,497

 

เขต 2 นายสราวุธ อ่อนละมัย (ปชป) 66,278 
         นายสำเริง พุ่มพะเนิน (ภท.) 11,253

 

เขต 3 นายธีระชาติ ปางวิรุฬรักษ์ (ปชป.) 63,648 
         นายเฉลิมชัย นิยมไท (พท.) 10,607


 

ตรัง

เขต 1 นายสุกิจ อัถโถปกรณ์ (ปชป.) 63,730 
         นายเจริญ ศรนรายณ์ (พท.) 4,859

 

เขต 2 นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย (ปชป.) 60,315 
         นายชัยพร ชูเสน (พท.) 5,018

 

เขต 3 นายสมชาย โล่สถาพรพิพิธ (ปชป.) 63,661 
         นายรัตนศักดิ์ นันตสินธุ์(พท.) 4,189

 

เขต 4 นายสมบูรณ์ อุทัยเวียนกุล (ปชป.) 61,517 
         นายประโวทย์ ศรีจันทร์ทอง (พท.) 5,876


 

นครศรีธรรมราช

เขต 1 นายอภิชาต ศักดิเศรษฐ์ (ปชป.) 52,917 
         นายนิภาภูเบศวร์ ฝั่งชลจิตต์ (พท.) 4,674

 

เขต 2 นางสาวนริศา อดิเทพวรพันธ์ (ปชป.) 48,589 
         นายสมพร บุญต่อ (ภท.) 5,794

 

เขต 3 นายวิทยา แก้วภราดัย (ปชป.) 49,872 
         นายพรชัย บุญรอดรักษ์ (ชทพ.) 6,141

 

เขต 4 นายอภิชาต การิกาญจน์ (ปชป.) 37,951 
         นายอนันต์ คลังจันทร์ (ชทพ.) 18,063

 

เขต 5 นายประกอบ รัตนพันธ์ (ปชป.) 52,444 
         นายสมยศ หนูหนอง (ภท.) 6,512

 

เขต 6 นายเทพไท เสนพงศ์ (ปชป.) 47,417 
         นายพงศภัค บุณยเกียรติ (กส.) 5,632

 

เขต 7 นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ (ปชป.) 64,946 
         นายภูมิพัฒน์ สรณ์วิโรจน์ (พท.) 4,329

 

เขต 8 นายสุรเชษฐ์ มาศดิตถ์ (ปชป.) 52,721 
         นายอดุลย์ อะหลี (พท.) 6,213

 

เขต 9 นางสาวพิมพ์ภัทรา วิชัยกุล (ปชป.) 67,251 
         นายวริศ ญานแก้ว (พท.) 4,687 
 


นราธิวาส

เขต 1 นายกูอาเซ็ม กูจินามิง (ปชป.) 35,530 
         นายไพศาล ตอยิบ (มภ.) 23,194

 

เขต 2 นายสุรเชษฐ์ แวอาแซ (ปชป.) 25,037 
         นายฮัมดัน อาแซ (ภท.) 20,392

 

เขต 3 นายรำรี มามะ (ปชป.) 24,704 
          นายนิอาริส เจตาภิวัฒน์ (ชทพ.) 22,802

 

เขต 4 นายเจะอามิง โตะตาหยง (ปชป.) 28,204 
          นายกมลศักดิ์ สีวาเมาะ (มภ.) 27,117


 

ปัตตานี

เขต 1 นายอันวาร์ สาและ (ปชป.) 24,787 
          นายอรุณ เบ็ญจลักษณ์ (ภท.) 19,939

 

เขต 2 นายอิสมาแอล เบญอิบรอฮีม (ปชป.) 37,264 
          นายมูฮำมัดอารีฟีน จะปะกิยา (มภ.) 19,837

 

เขต 3 นายอนุมัติ ซูสารอ (มภ.) 22,880  
          นายนิมุคตาร์ วาบา (ภท.) 20,905

 

เขต 4 นายสมมุติ เบ็ญจลักษณ์ (ภท.) 17,158 
         นายซาตา อาแวกือจิ (ปชป.) 16,033


 

พังงา

เขต 1 นางกันตวรรณ ตันเถียร กุลจรรยาวิวัฒน์ (ปชป.) 96,951
         นายอนุพงษ์ อาษาราษฎร์ (พท.) 16,743


 

พัทลุง

เขต 1 นางสาวสุพัชรี ธรรมเพชร (ปชป.) 63,348
         นายกู้ชาติ ชายเกตุ (พท.) 6,089

 

เขต 2 นายนิพิฎฐ์ อินทรสมบัติ (ปชป.) 59,216
         นายเกลื่อม พูลสง (ชทพ.) 9,099

 

เขต 3 นายนริศ ขำนุรักษ์ (ปชป.) 74,396
         นายส่อดีกิ่น สมุหเสนีโต (พท.) 7,096


 

ภูเก็ต

เขต 1 นางอัญชลี เทพบุตร (ปชป.) 48,101 
         นายวิสิษฐ์ ใจอาจ (พท.) 15,060

 

เขต 2 นายเรวัต อารีรอบ (ปชป.) 45,021 
         นายจิรายุส ทรงยศ (ภท.) 24,513


 

ยะลา

เขต 1 นายประเสริฐ พงษ์สุวรรณศิริ (ปชป.) 35,541
         นายอีรฟาน สุหลง (พท.) 10,499

 

เขต 2 นายอับดุลการิม เด็งระกีนา (ปชป.) 25,015
         นายซูการ์โน มะทา (พท.) 24,852

 

เขต 3 นายณรงค์ ดูดิง (ปชป.) 30,103 
         นายบูราฮานูดิน อุเซ็ง (พท.) 17,833


 

ระนอง

เขต 1 นายวิรัช ร่มเย็น (ปชป.) 51,457
         นายอติคม ธนบัตร (มภ.) 7,619


 

สงขลา

เขต 1 นายเจือ ราชสีห์ (ปชป.) 59,077 
         นายรณภพ วัตตะสิงห์ (พท.) 7,267

 

เขต 2  นายภิรพล ลาภาโรจน์กิจ (ปชป.) 66,850 
          นายมนตรี แก้วแพง (พท.) 8,334

 

เขต 3 นายวิรัตน์ กัลยาศิริ (ปชป.) 76,234 
         นายจำแลง มงคลนิสภกุล (พท.) 5,351

 

เขต 4 นายชัยวุฒิ ผ่องแผ้ว (ปชป.) 74,340 
         นายอรรถวุฒิ อารยะญาณ (พท.) 4,527

 

เขต 5 นายประพร เอกอุรุ (ปชป.) 84,785 
         นายสมนิตย์ ประทุมวรรณ (พท.) 5,310

 

เขต 6 นายถาวร เสนเนียม (ปชป.) 63,059 
         นายวันอับดุลเลาะฮ์ หล๊ะติหมะ (พท.) 5,763

 

เขต 7 นายศิริโชค โสภา (ปชป.) 57,999 
         นายอัศวิน สุวิทย์ (พท.) 9,871

 

เขต 8 พล.ต.ต.สุรินทร์ ปาลาเร่ ปชป. 67,872 
         นายกอลยูบี จะเรเสะ พท. 10,183


 

สตูล

เขต 1 นายธานินทร์ ใจสมุทร (ชทพ.) 26,127 
         นพ.อสิ มะหะมัดยังกี (ปชป.) 17,989

 

เขต 2 นายฮอซาลี ม่าเหร็ม (ปชป.) 39,911 
         นายฟารุก พีรูซอะลี (พท.) 16,213


 

สุราษฏร์ธานี

เขต 1 นายธานี เทือกสุบรรณ (ปชป.) 60,028 
         นายพีรพงษ์ สังข์ทอง (พท.) 6,749

 

เขต 2 นายสุเทพ เทือกสุบรรณ (ปชป.) 68,180 
         นายชาญยุทธ นพคุณ (พท.) 7,663

 

เขต 3 นางโสภา กาญจนะ (ปชป.) 61,597 
         นายสมพล ขุนทอง (รส.) 8,257

 

เขต 4 นายเชน เทือกสุบรรณ (ปชป.) 68,029 
         พ.ต.อ.สมพล รัฐกาญจน์ (พท.) 8,126

 

เขต 5 นายสินิตย์ เลิศไกร (ปชป.) 60,065 
         นางอัจฉราวดี เกื้อหนุน (ภท.) 11,590

 

เขต 6 นายธีรภัทร พริ้งศุลกะ (ปชป.) 70,481 
         นายชุมสาย ศรียาภัย (พท.) 6,169


แสดงความคิดเห็น

เว็บไซต์สำเร็จรูป รองรับการแสดงผลบนมือถือ


เว็บไซต์สำเร็จรูป รองรับการแสดงผลบนมือถือ

เป็นเว็บไซต์ระบบ Responsive 100% สามารถปรับรูปแบบการแสดงผลได้เองโดยอัตโนมัติ ตามอุปกรณ์ที่เปิดชม (ทั้ง Front end และ Back end) เช่น สมาร์ทโฟนทุกรุ่น, แท็บเล็ต, iPad และ iPhone เป็นเจ้าของได้แล้ววันนี้ ในราคาโปรโมชั่น...คลิกดูรายละเอียด