การศึกษาปัจจุบันเอื้อคนรวยมากกว่าคนจน


การศึกษาปัจจุบันเอื้อคนรวยมากกว่าคนจน

 

           กรุงเทพฯ 16 ม.ค.-ดร.วิโรจน์ ณ ระนอง ผู้อำนวยการวิจัยด้านเศรษฐศาสตร์สาธารณสุขและการเกษตร สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) เปิดเผยผลการศึกษาการกระจายผลประโยชน์จากการใช้จ่ายของภาครัฐด้านการศึกษา โดยระบุว่าการศึกษาเป็นตัวแปรสำคัญในการกำหนดรายได้ของคน และรัฐสามารถใช้การขยายโอกาสด้านการศึกษาเพื่อช่วยลดความเหลื่อมล้ำของคนใน ระยะยาว ในปัจจุบันการใช้จ่ายของภาครัฐด้านการศึกษาในแต่ละปีใช้งบประมาณจำนวนมาก (มากกว่างบด้านสาธารณสุขถึง 2 เท่า) และที่ผ่านมารัฐก็ขยายโอกาสทางการศึกษาให้กับคนไทยมากขึ้นจากโครงการเรียน ฟรีถึงมัธยมปลาย แต่ก็มีคำถามว่าการใช้จ่ายของรัฐด้านการศึกษากระจายไปยังกลุ่มคนฐานะต่าง ๆ อย่างไร และคนจนได้ประโยชน์มากกว่าคนรวยจริงหรือไม่

          การศึกษานี้ ประมาณการณ์การกระจายผลประโยชน์จากการใช้จ่ายด้านการศึกษาของรัฐไปยังกลุ่ม คนแต่ละชั้นรายได้ โดยนำตัวเลขจำนวนนักเรียนนักศึกษาในระดับต่าง ๆ ในชั้นรายได้นั้นมาคูณด้วยต้นทุนการอุดหนุนต่อหัวที่รัฐบาลจ่ายในการศึกษา ระดับต่าง ๆ ให้แก่สถานศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน ซึ่งการศึกษาพบว่า การกระจายค่าหัวไปยังโรงเรียนต่าง ๆ แม้ดูเหมือนว่าค่าหัวจะเป็นอัตราเดียวกันทั้งประเทศ แต่ค่าหัวดังกล่าวไม่ได้รวมเงินเดือนและงบลงทุน ซึ่งในทางปฏิบัติโรงเรียนขนาดใหญ่ที่มีชื่อเสียงในจังหวัดใหญ่มักจะได้งบ เหล่านี้มากกว่าโรงเรียนขนาดเล็กหรือโรงเรียนในที่ห่างไกล นอกจากนี้ การศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยได้รับการอุดหนุนจากงบของรัฐในอัตราที่สูงกว่า การศึกษาพื้นฐานมาก ในขณะที่มีนักเรียน นักศึกษาเรียนต่ออุดมศึกษาประมาณร้อยละ 25

          งานวิจัยทำการหาต้นทุน เฉลี่ยในระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยรัฐ (ไม่รวมเงินกองทุนกู้ยืมต่างๆ) โดยหาต้นทุนเฉลี่ยเป็นรายภาค ทั้งกรณีที่รวมมหาวิทยาลัยเปิด (ม.รามฯ และม.สุโขทัยฯ) และกรณีไม่รวมมหาวิทยาลัยเปิด ซึ่งทั้งสองวิธีให้ผลคล้ายกันคือ ในภาพรวมนั้นรัฐให้เงินอุดหนุนแก่มหาวิทยาลัยค่อนข้างมาก และเมื่อดูกลุ่มคนที่เรียนต่อระดับมหาวิทยาลัยซึ่งสัมพันธ์กับรายได้ พบว่ากลุ่มคนที่รวยหรือมีฐานะดีก็จะส่งลูกเรียนต่ออุดมศึกษาและได้ประโยชน์ จากการที่รัฐอุดหนุน ขณะที่การเรียนต่อในระดับ ปวช. ปวส.จะเป็นในกลุ่มที่มีฐานะระดับกลางลงมา การที่รัฐทุ่มเทเงินอุดหนุนด้านการศึกษาจำนวนมากไปในระดับอุดมศึกษาจึงเอื้อ ประโยชน์กับคนรวยมากกว่าคนจน

          ดร.วิโรจน์ สรุปผลการศึกษาว่า คนกลุ่มที่มีรายได้สูงมีแนวโน้มที่จะได้รับประโยชน์จากการใช้จ่ายด้านการ ศึกษาของรัฐอย่างชัดเจน และถึงแม้ว่าระดับความเหลื่อมล้ำในกรณีนี้ไม่ได้สูงมาก แต่ก็เป็นความเหลื่อมล้ำที่มีมาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลายาวนาน ดังนั้นถ้าการศึกษาเป็นตัวแปรที่สำคัญในการกำหนดรายได้ การใช้จ่ายของรัฐในด้านการศึกษาที่เอื้อกับคนรวยมากกว่าคนจนมาโดยตลอด ก็จะส่งผลให้การกระจายรายได้ของประเทศเลวลงต่อไปในระยะยาว


ขอบคุณที่มา : สำนักข่าวไทย

 


แสดงความคิดเห็น

เว็บไซต์สำเร็จรูป รองรับการแสดงผลบนมือถือ


เว็บไซต์สำเร็จรูป รองรับการแสดงผลบนมือถือ

เป็นเว็บไซต์ระบบ Responsive 100% สามารถปรับรูปแบบการแสดงผลได้เองโดยอัตโนมัติ ตามอุปกรณ์ที่เปิดชม (ทั้ง Front end และ Back end) เช่น สมาร์ทโฟนทุกรุ่น, แท็บเล็ต, iPad และ iPhone เป็นเจ้าของได้แล้ววันนี้ ในราคาโปรโมชั่น...คลิกดูรายละเอียด